Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 34616

Gepubliceerd op 2016-07-05
Toon volledige inhoudsopgaveVerkeersbesluit parkeerverbod Westerdreef t.h.v. huisnr 77

Logo Lisse

WOptioneel: Eigen Kenmerk]

W056038

Gelet op:

artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994;artikel 2, tweede lid onder a en b, van de Wegenverkeerswet 1994;artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.  Gezien: het advies van de verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag. 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Westerdreef in de 30 km zone ligt. Bij de huisnummers 77 tot en met 99  zijn twee smalle straatjes richting de achterliggende woningen en restaurantjes aan de Heereweg;

In de straatjes met een regelmaat, net voorbij de “buiten” bocht, geparkeerd wordt.

Wanneer (vracht) auto’s door het straatje rijden raken zij de gevel en rijden over het trottoir waardoor er schade aan de gevel van de hoekwoningen ontstaat en aan het trottoir.

De bevoorrading van de restaurantjes ook plaatsvindt via deze straatjes.

Bij hoekwoning 99 is destijds al een parkeerverbod ingesteld en dit prima functioneert.

Het bij hoekwoning 77 ook gewenst is om  een parkeerverbod in te stellen zodat de weg en vooral (net voorbij) de bocht vrij te nemen is door met name vrachtwagens.

hier regelmatig over geklaagd wordt door de bewoners van huisnummer 77 en dit heel simpel op te lossen is. Zodat er gehandhaafd kan worden op fout parkeren.

De politie een positief advies heeft gegeven;

De betreffende 30 km. weg, waarop de bepalingen van dit besluit betrekking hebben openbaar is, binnen de bebouwde kom ligt en in beheer is bij de gemeente Lisse.

 

BESLUIT

 • 1.

  Instellen parkeerverbod door het plaatsen van bord E01 met OB 8501R van

 • 2.

  Instellen parkeerverbod door het plaatsen van bord E01 met OB 8501L van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. t.h.v. huisnummer 77 achterzijde. Conform tekening:

 • 3.

  te publiceren in de Staatcourant en in een plaatselijk huis aan huis blad;

 • 4.

  dit besluit te sturen naar de verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag;

 • 5.

  het treedt één dag na bekendmaking in werking; 

 

Lisse, 27 juni 2016

college van Lisse

T.P. (Theo) Roersma

hoofd Afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Lisse Postbus 200, 2160 AE Lisse;

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 1.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

 • 1.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of stuurt u een kopie van het besluit mee)

 • 1.

  de redenen waarom u bezwaar maakt

 • 1.

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u een schorsing van het besluit of een andere voorziening wenst, kunt u tegelijkertijd met of na indiening van een bezwaarschrift een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl